• Totaal: € 0,00

Download algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op passionhomelinen.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen.
 

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel

Maatschappelijke zetel
Twenthe Group NV
Harelbekestraat 66
8540 Deerlijk
0032(0)56702767
info@passionhomelinen.be


Winkeladres Deerlijk - Pilotstore
Passion Home Linen
Harelbekestraat 66
8540 Deerlijk
0032(0)56707461
deerlijk@passionhomelinen.be
Ondernemingsnummer: 
BTW nummer: BE.0405.669.539
Bank: KBC
IBAN: BE80 4635 1540 0177
BIC: KREDBEBB

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de producten meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De eventuele verzendingskosten worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot de bestelling overgaat. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling van de producten geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn op de offerte staat vermeld.

Aankoop

Om een product aan te kopen, dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, dient u uw contactgegevens en facturatiegegevens in te voeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarop u koopt.
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege, zal het feit dat de firma Passion Home Linen de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, betekenen dat er sprake is van een geldige koopovereenkomst. U tekent hierbij een contract op afstand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Betaling

Betalingen van producten gekocht bij de firma Passion Home Linen geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgesteld betaalmiddelen op de website. De firma Passion Home Linen blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie en over internet verstuurd, hiervoor heeft u geen speciale software nodig. Pas wanneer de volledige betaling ontvangen werd zullen de producten verzonden worden naar het opgegeven leveringsadres.
Wij aanvaarden betalingen via Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact / Mister Cash, iDeal, overschrijving en contante betaling bij afhaling. Elke factuur is betaalbaar op haar datum, netto, contant en zonder korting op ons adres.
Bij overschrijving behoudt de firma Passion Home Linen het recht om de bestelling te annuleren, indien er geen feitelijke betaling is gebeurd op ons rekeningnummer, binnen de 7 werkdagen na de bestelling.
Een manuele afhandelingskost ter waarde van 4,95 euro zal aangerekend worden wanneer wij manueel een factuur dienen op te stellen of wanneer de betaling zal plaats vinden nadat het pakje ontvangen werd. Indien wij u een herinnering dienen toe te sturen voor een nalatige betaling brengen wij 7,95 euro in rekening.
De geleverde goederen blijven eigendom tot na de volledige betaling ervan.

Levering en leveringstijd

De door de firma Passion Home Linen opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzonderling van betalingen via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zodra de te leveren producten op het opgegeven leveringsadres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De firma Passion Home Linen levert in gans Europa, tenzij anders vermeld. Leveringen gebeuren per koerierdienst of per post.
De leverings- en/of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven. Verzendingen binnen België zijn gratis. Wanneer wij een pakje van onze koerierdienst terug ontvangen daar wij van een verkeerd afleveradres voorzien zijn brengen wij 7.50 euro in rekening wanneer wij het pakje opnieuw toesturen.

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven en dergelijke met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
De firma Passion Home Linen is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producten verstrekte technische gegevens.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. De firma Passion Home Linen doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leverancier. In deze gevallen zal de firma Passion Home Linen u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
De producten aangeboden door de firma Passion Home Linen voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden. Het is mogelijk dat de firma Passion Home Linen op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De firma Passion Home Linen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
Het is u toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging toestemming van de firma Passion Home Linen, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site www.Passion Home Linen.be voor zover dit ons geen schade toebrengt.

Bedenktijd, retourneren en ruilen

Voor alle producten gekocht bij de firma Passion Home Linen heeft u volgens de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 06 / 04 / 2010, een bedenktijd van 14 werkdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete en onbeschadigde staat verkeren.
Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. De producten dient u onbeschadigd (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen de 14 werkdagen na ontvangst te retourneren, de verzenddatum geldt als controle.
Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en terug gestuurd naar afzender. De firma Passion Home Linen betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terug op het door u meegedeelde rekeningnummer.
Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terug betaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
• Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is.
• Bederfbare of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
• Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op een andere wijze is beschadigd.

Garantie

De firma Passion Home Linen volgt de officiële garantierichtlijnen.

De retour van artikelen kan via de Post of via een privé transportdienst uitgevoerd worden of ter plaatse - tegen ontvangstbewijs - bij ons afgeleverd worden. De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen ten laste van de koper en op uw verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging. De firma Passion Home Linen zal de verkochte producten, vervangen door producten voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de koper ons in staat gesteld heeft een onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de producten, binnen de geldende garantietermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.

Gebreken

U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden:
• Werden de juiste producten geleverd?
• Voldoen de geleverde producten aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient zo snel mogelijk aan de firma Passion Home Linen te melden, dit schriftelijk. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen de 7 werkdagen na ontdekking te melden aan de firma Passion Home Linen, dit schriftelijk. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van de firma Passion Home Linen.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop de firma Passion Home Linen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de firma Passion Home Linen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De firma Passion Home Linen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de firma Passion Home Linen haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de firma Passion Home Linen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de firma Passion Home Linen niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten.

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de terugbetaling of omruiling van de producten. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. De firma Passion Home Linen behandelt vragen en klachten steeds binnen de 7 dagen.

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de firma Passion Home Linen, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
De firma Passion Home Linen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de firma Passion Home Linen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De firma Passion Home Linen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De firma Passion Home Linen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De firma Passion Home Linen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar rechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites op pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De firma Passion Home Linen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de firma Passion Home Linen of rechthoudende derden. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

Deze webshop gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen. Meer info in onze Privacy Policy.
SUMMERSALES

Ruim aanbod bed- & badlinnen, nachtmode, beachwear, donsdekens, hoofdkussens...
Kortingen tot
-70%
Ontdek een selectie online, ruim aanbod in onze winkel te Deerlijk, Ieper en Kortrijk!
Al onze winkels blijven open tijdens het zomerverlof!